ΧΛΟΡΕΛΛΑ

Τα κύτταρα ορισμένων φυκών, όπως η χλορέλλα και η σπιρουλίνα, έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν και να συσσωρεύουν βαρέα μέταλλα από το εξωτερικό τους περιβάλλον (Journal of Applied Phycology, 1992, 4(3): 247-254). Λόγω της ικανότητάς τους αυτής έχει εξετασθεί η χρήση τους στην επεξεργασία-απομετάλλωση των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (βιοεξυγίανση – bioremediation). Μάλιστα, τα μικροφύκη αυτά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση CO2 και βαρέων μετάλλων από μολυσμένα περιβάλλοντα (Appl Biochem Biotechnol, 1992, 35:449-458). Η ικανότητα της χλορέλλας να προσλαμβάνει βαρέα μέταλλα, απομακρύνοντας τα έτσι από το περιβάλλον και συμβάλλοντας στη βιοεξυγίανσή του, έχει αξιολογηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό βιομηχανικών αποβλήτων επιβεβαρυμμένων με μεταλλικά ιόντα (Pakistan J Zool, 2004, 36(4):327-331).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΛΟΡΕΛΛΑ

No Portfolio Item